ประกันครอบครัว

เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สร้างหลักประกันเงินล้าน* ให้กับครอบครัวได้สบายๆ ด้วยเงินครบสัญญาสูง 100%**
  • คุ้มครองชีวิตสูงถึง 100%** ยาวนานถึง 99 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
  • จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่แพง
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี

* สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
** เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

หมายเหตุ

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
    หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ