ประกันโรงเรียน

ประกันในหมวดโรงเรียน มีแบบประกันนำเสนอ 2 แบบ คือ 

1. ประกันการเดินทาง เพื่อพานักเรียน นักศึกษาไปดูงานในประเทศไทย ทุน 100,000 เบี้ย เพียงวันละ 16 บาท (ตามตารางแรก)

2. ประกันกลุ่มสำหรับโรงเรียน แบ่งออกตามระดับชั้น ได้แก่ ชั้น อนุบาล ประถม มัธยม ปวช ปวส วิทยาลัยนาฏศิลป์ (ตามตารางที่สอง)

* ส่วนของมหาวิทยาลัยให้ดูรายละเอียดในหน้าประกันกลุ่ม

ตารางประกันการเดินทางในประเทศเพื่อการศึกษาดูงาน

ตารางประกันกลุ่มสำหรับโรงเรียน